OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

OCP przewoźnika – jaki jest charakter tego ubezpieczenia? To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, który świadczy przewóz drogowy towarów w ruchu krajowym. Co stanowi przedmiot ubezpieczenia? Jest to odpowiedzialność właściciela firmy transportowej wykonującego zawodowo przewóz towarów za ewentualną szkodę zaistniałą w czasie trwania OCP tzn. ubytek towaru, jego utrata, uszkodzenie, opóźnienie w dostawie. Potwierdzają to przepisami ustawy – prawo przewozowe. Polisa może obejmować także przewóz towarów w ruchu międzynarodowym zgodnie z Konwencją CMR.

Odpowiedzialność firmy transportowej zgodne z OCP przewoźnika

Ochrona ubezpieczeniowa OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ nie wiąże się ze standardowymi zapisami, w każdej chwili można ją rozszerzyć za pomocą klauzul. Mogą one obejmować konkretne kategorie towarów i szkody prowadzące do ich uszkodzenia, odpowiedzialności która powstała w czasie oraz w wyniku czynności prowadzących do zabezpieczenia towaru. Dotyczy to także czynności związanych z załadunkiem oraz jego rozładunkiem, jeżeli były wykonywane przez pracowników przewoźnika.

Jak wysoka jest odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego? Zawsze do wysokości sumy gwarancyjnej, z wyjątkiem innych zapisów umowy ubezpieczeniowej. Taka suma jest wyznaczana dla każdego zdarzenia w czasie trwania ubezpieczenia. Czego nie ma w OCP przewoźnika? Kar pieniężnych które mogą być naliczone właścicielowi firmy transportowej lub jego podwykonawcom np. przewoźnego, cła, kar umownych. Szkód powstałych w ładunku wskutek niedotrzymania terminu dostawy, roszczeń o zwrot kosztów w celu wykonania umowy przewozu.

Czy są jakieś ograniczenia w OCP przewoźnika?

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OCP przewoźnika nie obejmuje szkód jakie miały miejsce w czasie przewozu, w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie otrzymał zlecenia przewozowego. A także gdy list przewozowy nie został na niego wystawiony, szkód, które zostały wyrządzone umyślnie przez przewoźnika lub podwykonawców. Dotyczy to także szkód w zakresie kwoty wyższej niż opiewa suma gwarancyjna, oraz spowodowanych przez nietrzeźwego kierowcę. Ograniczeniami jest także świadczenie transportu w krajowym transporcie drogowym bez zaświadczenia o prowadzeniu tego typu działalności gospodarczej. Szkód powstałych w wyniku wykorzystania samochodów ciężarowych które nie są przystosowane do przewożenia danego towaru lub nie mają aktualnego przeglądu technicznego.

W ogólnych zapisach OCP przewoźnika https://www.czasopismabranzowe.pl/ocp-przewoznika/ nie znajdziemy zapisów które obejmowałby ochroną finansową szkody jaka powstała w wyniku przekazania ładunku osobie do tego nieuprawnionej. Towarami, których nie wyszczególnia ubezpieczyciel są produkty wartościowe to znaczy: dzieła sztuki, kosmetyki, leki, ADR, części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, pieniądze, poufne dokumenty. OCP przewoźnika nie obejmuje także: towarów które wymagają konieczności zapewniania odpowiedniej temperatury podczas transportu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przewoźnik wykupi rozszerzenia o dodatkowe klauzule, które potwierdzają odpowiedzialność ubezpieczyciela za w/w szkody. Oczywiście właściciel firmy transportowej jest zobowiązany do zapłacenia wyższej składki (rocznej, ratalnej).  

Gdzie obowiązuje OCP przewoźnika?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym obowiązuje oczywiście tylko w Polsce a ruchu międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej. Jakie obowiązki obciążają ubezpieczonego? Przedsiębiorca jest zobowiązany do podania ubezpieczycielowi wszystkich danych jakie zawarte są w formularzu oferty lub tuż przed podpisaniem polisy. Przewoźnik musi opłacić składkę roczną lub w określonych ratach. Jest on również zobowiązany do informowania ubezpieczyciela o każdej zaistniałej zmianie. Ma również obowiązek przygotowania rocznego zestawienia opłat jakie pobrał za wykonane usługi przewozowe. Jeżeli miał miejsce wypadek drogowy przedsiębiorca ma obowiązek skorzystania z wszelkich środków dla zapobieżenia czy też ograniczenia rozmiarów szkody a także zabezpieczenia zagrożonego mienia przed szkodą.

Początek i koniec ochrony OCP przewoźnika?

Taki okres wskazany jest w umowie, czas trwania OCP przewoźnika wynosi 12 miesięcy lub ewentualnie realizowane jest ubezpieczenie krótkoterminowe. Jak można rozwiązać umowę ubezpieczeniową? Jeżeli OCP zawarto na czas dłuższy niż pół roku, przewoźnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przeciągu 30 dni. Ważne! Odstąpienie od OCP nie powoduje zwolnienia przewoźnika z konieczności opłacenia składki za czas w jakim towarzystwo ubezpieczeniowe udzielało ochrony.

Korzyści z posiadania aktualnej polisy OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ zapewnia ochronę finansową ubezpieczonemu, jeżeli w czasie transportu wystąpią problemy z dostawą towaru. Polisa ubezpieczeniowa to gwarancja odszkodowania w zakresie w niej zapisanym, w przypadku, gdy z winy przewoźnika doszło do opóźnienia w dostawie, zniszczenia towaru, uszkodzenia itd.. Jeżeli okaże się, że umowa zawiera zbyt mały zakres ubezpieczenia, można wprowadzić stosowne rozszerzenia i uzyskać pełniejsze zabezpieczenie finansowe na wypadek szkody. Doradca ubezpieczeniowy dokładnie analizuje działalność gospodarczą przedsiębiorcy, rodzaj przewożonych towarów i na tej podstawie dostosowuje zapisy polisy OCP przewoźnika do potrzeb jego firmy transportowej.